Scroll Top

TURKUAZ - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) POLİTİKASI

TURKUAZ – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (KVK) POLİTİKASI

 KİŞİSEL VERİ KORUMA POLİTİKAMIZ

 

A-  Giriş:

İşbu Kişisel Veri Koruma (KVK)  Politikası, Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adıyla sağlık hizmeti veren ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  uyarınca Veri Sorumlusu olan Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle TURKUAZ DENTAL) olarak anılacaktır.) tarafından, KVKK, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki usul ve esaslara ve yükümlülüklerimize uygun olarak hazırlanmıştır.

 

(*KVK Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler: TURKUAZ işbu KVK Politikası’nda, yasal düzenlemelerle uyumlu olarak değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, KVK Politikası’nın güncellenerek internet sitemizde yayınlandığı andan itibaren Veri Sahiplerine bildirilmiş sayılır.)

 

B-  Amaç ve Kapsam:

Veri Sahibinin açık rızası ile ya da açık rıza şartı aranmaksızın Kanunun uygun gördüğü haller nedeniyle toplananan kişisel veriler, ticari faaliyetimizin ana konusu olan sağlık hizmetinin ve bu hizmetin verilmesi için gerekli diğer ticari ilişkilerin ve hizmet sözleşmelerinin yasalara uygun olarak yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. KVK Politikası kapsamında elde edilen kişisel veriler, Turkuaz DENTAL  ile tesis edilen ilişkinin niteliğine bağlı olarak;

 

–           Çalışanlarının

–           Şirket Ortaklarının

–           Çalışan Adaylarının

–           Hasta ve Ziyaretçilerin,

–           İşbirliği İçinde Olunan Firma Ortak ve Çalışanlarının,

–           Her Türlü Uygulama ve Hizmetimize Erişenlerin

–           Üçüncü Kişilerin

 

verilerini kapsamaktadır. (*TURKUAZ DENTAL’in faaliyetleri sebebiyle  kişisel veri işleme süreçlerine konu olabilecek değişik ilişki grupları dikkate alınarak hazırlanmış bilgilendirici Aydınlatma Metinlerine  www.dentturkuaz.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz.)

 

C-  Tanımlar:

1-         Veri Sorumlusu: Meşru bir nedene dayanarak kişisel veriyi toplayan, işleyen, muhafaza eden gerçek veya tüzel kişidir. Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumludur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır:

 • Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
  Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
  E-mail: info@dentturkuaz.com Web sayfası: dentturkuaz.com

2-         Kişisel Veri Sahibi ( İlgili Kişi): Kişisel Verisi İşlenen gerçek kişi

 

3-         Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Tanımı: KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi ifade eder.

 

D-        İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

Ticari faaliyetimizin ana konusu olan sağlık hizmetinin ve bu hizmetin verilmesi için gerekli diğer ticari ilişkilerin ve hizmet sözleşmelerinin yasalara uygun olarak yürütülmesi amacıyla TURKUAZ DENTAL ile tesis edilen ilişkinin niteliğine bağlı olarak; çalışanların, çalışan adaylarının, şirket ortaklarının, hasta ve ziyaretçilerin, işbirliği içinde olunan firma ortak ve çalışanlarının, sunduğumuz her tür uygulama ve hizmete erişenlerin ve üçüncü kişilerin verilerini işlemekteyiz.

 

Veri Sahibinin TURKUAZ DENTAL ile  kurduğu ilişkininin tanımına ve tesis edildiği ortamın fiziksel/elektronik olmasına bağlı olarak, elde edilen kişisel veri değişiklik gösterir. Kişisel veri, yukarda belirtilen belli bir ilişki tanımı içinde belli iş için ölçülü ve sınırlı olarak toplanır. TURKUAZ DENTAL ile tesis edilen ilişkinin gerektirdiğinden fazla kişisel veri toplanılmasından kaçınılır.

Bu kapsamda toplanan kişisel veriler genel olarak aşağıda listelenmiştir:

 • Ad, Soyad, TC kimlik numarası, pasaport numarası, geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet bilgisi gibi kimlik verileri, ibraz edilen TC kimlik kartı ya da ehliyet fotokopisi.
 • Sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile kişiyi tanımlayabilecek diğer kimlik verileri.
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri.
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal veriler.
 • Sağlık raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, x-ray görüntüleri, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verisi.
 • Hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile elde edilen yanıt ve yorumlar.
 • Poliklinik alanı içinde alınan güvenlik kamera görüntüleri, santral telefonu sesli görüşme kayıtları.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler, Sosyal Güvenlik Kurumu verileri.
 • Veri Sorumlusuna ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderilen sağlık verileri, IP adresi, çerez ve sair kişisel veriler.
 • Çalışan adaylarına ait özgeçmiş ve başvuru formunda yer alan bilgiler.
 • Çalışanlara ait iş akdinin, genel iş uygulamalarının zorunlu ve gerekli kıldığı bilgiler.

 

 

 

E-  Kişisel ve Özel Nitelikli Veri İşleme İlkeleri:

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğruluk ve güncellik, belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenme, işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, yasal veya işlenme amacının gerektirdiği kadar süre ile işlenme ilkelerine uygun olarak işlenmekte, fiziki ve elektronik ortamlarda mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir.

 

Özel nitelikli kişisel veriler, KVKK ile öngörülen hükümler saklı olmak kaydıyla, İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK hükmü doğrultusunda işlenebilecektir.

 

Polikinik bakımından bu gereklilik, sağlık hizmetinin finansman ve yönetimin gerektirdiği iş ve işlemler dahil; sözleşmeler başta olmak üzere hukuki ilişkiden kaynaklanan soruşturma, dava, icra takibi gibi hukuki süreçlerde, ilgili hukuki sürecin esası ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerin hukuki süreçlere sunulması, bu süreçlerde kolluk makamları, soruşturma makamları, mahkemelerce re’sen veya taraflarca veya üçüncü şahıslar tarafından toplanan özel nitelikli kişisel verilerin hukuki süreçlerde yer alması ve hukuki süreçler için gereken süre boyunca kişisel verilerin saklanması ve işlenmesini de kapsar.

 

KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış, açık rızanın bulunmadığı hallerde ise koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir.

 

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca, süreleri dolduğunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

F-  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:

Faaliyetlerimiz sebebiyle elde edilen kişisel veriler genel olarak sağlık hizmetinin, randevu ve tedavi süreçlerinin yasalara uygun yönetilmesi ve başta TC Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilere bildirim yapılması, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, iç politika ve prensiplerine uyum sağlama, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Polikliniğin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, poliklinik yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi, kalite bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, kimliği teyit etme, kişisel verileriniz başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama, araştırma yapılması, tanıtım, medya ve iletişim bölümleri tarafından özel projelerin yürütülmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, faaliyetlerimizle ilgili bilgi aktarımı veya paylaşımı, özel kurum ve sigortalar ile yapılmış olan sözleşmelere istinaden tedavi ücretlerinin ilgili kurumlardan tahsil edilmesi, fatura düzenlenmesi, tedavi ücreti iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi, internet alt yapılı iletişim platformlarında randevu taleplerinin, soru ve görüşlerin karşılanması, hizmetlerimiz ve faaliyetimizle ilgili bildirim yapılması, zorunlu belgelerin ve formların elektronik ortamda imzalanması, randevu hatırlatmalarının ve değişikliklerinin bildirilmesi, tedavi sonrası dikkat edilecek konularda uyarı yapılması, hizmet alanın memnuniyetinin sağlanması ve hizmet süreçlerinin yenilenmesi için hastalarla iletişim kurup, görüş ve talep toplanması, güvenlik ve sosyal medya yönetimi, muhasebe ve avukatlık birimleri ve laboratuar gibi dışarıdan alınan servis ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi, sunulan kimlik belgesi bilgileri, iletişim (adres, telefon, e-mail) bilgileri, imza, reçete, röntgen, teknisyen işleri bilgileri, teşhis ve tedavi, genetik ve geçirilen hastalık, kullanılan ilaç, anamnez bilgileri, fatura bilgileri, özel sigorta bilgileri, ücret iadesi yapılacak banka hesap bilgileri, fiziksel mekân güvenliğin temini kapsamında sınırlı süre ile güvenlik kamera kayıtlarının tutulması amacıyla işlenmektedir.

 

G-  Kişisel Verilerin Elde Edilmesi:

Kişisel veriler, TURKUAZ DENTAL ile sağlık hizmeti ve ticari faaliyeti sebebiyle ilişki tesis eden kişisel veri sahibinin, yasal temsilcisinin/velisinin/vasisinin kliniklerimize başvurma sürecinde  hizmetinin verilmesi veya iş akdinin kurulması ya da ticari faaliyetin gerçekleşmesi ve takibi için gerekli ve/veya zorunlu form ve kayıtların oluşturulması yoluyla, hastanın kendi sigorta poliçesi ile ilgili, anlaşmalı özel sigorta şirketlerinden gelen randevu oluşturmaya yönelik mail veya telefon görüşmesi aracılığıyla, internet sitemizdeki ziyaretçilere açık online randevu, görüş bildirim, insan kaynakları formları gibi iletişim kanalları, dentturkuaz.com uzantılı maillerimize ve diğer sosyal medya platformlarımızdaki (facebook, instagram, linkedin, twitter gibi) mesaj kutularına bırakılan bildirimler ve ziyaretçi memnuniyetini artırmaya yönelik internet sitemizdeki çerezler (cookie) aracılığıyla, klinik santral telefonları, klinik cep telefonları ve diğer klinik sabit telefonları ile yapılan görüşmeler, sms, whatsapp, Video Call gibi uygulamalar üzerinden yapılan bildirimler aracılığıyla, dışarıdan hizmet veren danışmanlık, servis ve teknik destek sağlayıcı, mal ve hizmet tedariki ve diğer ticari iş ilişkisinde bulunulan firmalar ile yapılan sözleşmeler ve ticari ilişki gereği, ticari faaliyetin tesis edilip, uygulanmasının gerektirdiği kadar gerçek kişi firma sahipleri veya tüzel kişinin gerçek kişi firma ortakları, ve/veya ticari ilişkide bulunulan firmaların çalışanları ile yapılan ürün-hizmet alımı, iadesi, bakım formlarının işlenmesi gibi tesisi edilen ticari ilişkinin doğasına uygun birden çok ve çeşitli faaliyetler aracılığıyla, yasal mercilerden yapılan bildirimlerle, klinik güvenlik kameraları ile işin amacı ile sınırlı ve ölçülü olmak üzere elde edilmektedir.

 

H-  Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar:

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, sağlık hizmeti ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesini teminen, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar bildirim yapılması; anlaşmalı sağlık hizmeti verilen özel sigorta şirketleri, bankalar, sandıklar, vakıflar, avukat, denetçi ve mali müşavirler, dışardan hizmet veren danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

 

I-  KVKK’ya Uygun Olarak, Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma:

Kişisel Veri KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

İ-  Teknik ve İdari Tedbirler:

TURKUAZ Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin korunması için teknik ve idari tedbirler almıştır ve alına tedbirler, tedbirlerin sürekliliğini ve etkinliği düzenli olarak kontrol edilmektedir.

 

İlişkiler sözleşmeler ve sertifikalarla desteklenmekte, personele farkındalık yaratacak eğitimler verilmektedir. Çok aşamalı ve kısıtlı yetkilere dayanan güvenlik önlemleri tercih edilmektedir.

 

 

J-  Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz

 

K-  Kişisel Veri Bilgi Talep Formunun Veri Sorumlusuna İletilmesi:

Kişisel Veri Sahibi, KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan

“Kişisel Veri Bilgi Talep Formu” nu doldurup Veri Sorumlusunun adresine bizzat başvurarak başvuru formunu elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek Veri Sorumlusuna iletebilir.

 

TURKUAZ DENTAL talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun TURKUAZ DENTAL hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

 

M-  KVKK Uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşlenebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca,  kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, fiili imkânsızlık nedeniyle Veri Sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, verilerin Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibinin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 

 

 

 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.