Scroll Top

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerini işlediğimiz kişileri bilgilendirme amaçlı hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır. KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet sitesi adresimizden Kişisel Veri Koruma Politikalarımız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A-Veri Sorumlusu:
Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği), KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.
Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com Web sayfası: www.dentturkuaz.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5.maddedeki kişisel veri işleme şartlarına göre Veri Sorumlusu ile tesis edilen ilişkinin (hasta, çalışan, çalışan adayı, şirket ortağı, hizmet alınan firma çalışanı veya ortağı, internet sitesi ziyaretçisi, üçüncü taraf gibi) niteliği ve gerekleri ile sınırlı olmak üzere, sağlık hizmeti ve ticari faaliyetimizi, çalışanlarımız ile iş akdini düzenleyen tüm yasalar karşısında sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, iç işleyişin, günlük operasyonların, sağlık uygulamalarının, finansman yönetiminin planlanması ve uygulanması, randevu oluşturulması, randevu hatırlatması, diğer uyarıların yapılması, kalite ve memnuniyet ölçüm çalışmaları, bilgi sistemi ve risk ve güvenlik yönetimi uygulamaları, dışardan danışmanlık ve diğer hizmetlerin alınması, hizmet iyileştirmeleri, hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması amacıyla fiziki ve elektronik ortamlarda elde edilmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda e-posta kanallarıyla, sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan bildirimler, web sitemizde yer alan formlar, onaylanan çerezler,telefon görüşmeleri ve mesajları, güvenlik kameraları aracılığıyla, polikliniklere bizzat gelindiğinde oluşturulan hasta kartı, onam gibi formların doldurulması gibi yollarla elde edilmektedir. KVKK 5.ve 6. maddesinde belirtildiği gibi, Yasanın işbu maddelerde de belirttiği açık rızanın aranmayacağı haller hariç, kişisel veri, ve özel nitelikli kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Veri Sahibinin açık rızasını geri alma hakkı vardır.
İşlenen bellibaşlı kişisel veriler, kurulan iş veya hizmet ilişkisine bağlı olarak, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, finansal bilgiler gibi bilgilerdir.

C-Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verilerin aktarılma faaliyetleri ile ilgili olarak KVKK 8.ve 9. Maddelerine riayet edilir. Kişisel verilerin KVKK 6. Maddesinin hükümleri kapsamında rıza şartı aranmayan haller hariç, Veri sahibinin açık onayı alınmadan aktarılamaz. Bu bağlamda sağlık hizmetinin ve ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilebilmesi için, işlenen kişisel veriler TC Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve Emniyet birimleri ve diğer yetkili yasal mercilere, denetçilere ve muhasebe birimi ve mali müşavire, avukat ve bilirkişiye, işyeri güvenliği birimlerine, KVK Kanunu ve Kişisel Bilgi Güvenliği düzenlemelerine uygun olarak sağlık sigortası uygulamaları kapsamında İlgili Kişinin sigorta şirketine veya mensubu olduğu bankanın ilgili birimlerine, verilen sağlık hizmetinin yasalara uygun, güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için dışardan servis sağlayıcılar, güvenlik, yazılım ve donanım firmaları, sosyal medya yönetimi konularında danışmanlık hizmeti alınan firmalar ile belirli bir amaca ve meşru zemine uygun olarak hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla bilgi aktarılacaktır. Sağlık Bakanlığı turizmi yetki belgesi kapsamında yurtdışı tanıtım çalışmalarında ve/veya yurtiçinde bilgilendirme ve yasanın verdiği sınırlar ve sağlık turizmi kapsamında tanıtım ve reklam faaliyetlerinde açık rızanın alınması koşulu ile kişisel veri kapsamında fotoğraf ve videoları paylaşılabilecektir. Açık rızaya bağlı olan hallerde, açık rızanın geri alınması halinde kişisel veri paylaşımı yapılmaz.
D.Kişisel Verilerin Saklanması, Anonim Hale getirilmesi veya İmhası:
Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 7. Maddesine uygun olarak, işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasal zaman aşımı dolduğunda anomim hale getirilecek, silinecek veya imha edilecektir.
E.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.dentturkuaz.com internet sitesi adresinde yer alan ‘’Kişisel Veri Bilgi Talep formu’ doldurularak Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.