Scroll Top

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerini işlediğimiz kişileri bilgilendirme amaçlı hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır.

KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet sitesi adresimizden Kişisel Veri Koruma Politikalarımız sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

A-Veri Sorumlusu: 

Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited  Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği), KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır. 

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com Web sayfası:  www.dentturkuaz.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5.maddedeki   kişisel veri işleme şartlarına göre Veri Sorumlusu ile tesis edilen ilişkinin  (hasta, çalışan, çalışan adayı, şirket ortağı, hizmet alınan firma çalışanı veya ortağı, internet sitesi ziyaretçisi, üçüncü taraf gibi) niteliği ve   gerekleri ile sınırlı olmak üzere,  sağlık hizmeti ve ticari faaliyetimizi, çalışanlarımız ile iş akdini düzenleyen tüm yasalar karşısında   sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, iç işleyişin, günlük operasyonların, sağlık uygulamalarının, finansman yönetiminin planlanması ve uygulanması,  randevu oluşturulması, randevu hatırlatması, çeşitli reklam, pazarlama,tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ve diğer uyarıların yapılması,  kalite ve memnuniyet ölçüm çalışmaları, bilgi sistemi ve risk ve güvenlik yönetimi uygulamaları,  dışardan danışmanlık ve diğer hizmetlerin alınması, hizmet iyileştirmeleri, hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması amacıyla fiziki ve elektronik ortamlarda  elde edilmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda e-posta kanallarıyla, sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılan bildirimler,  web sitemizde yer alan formlar, onaylanan çerezler,telefon görüşmeleri ve mesajları, güvenlik kameraları aracılığıyla,  polikliniklere bizzat gelindiğinde oluşturulan hasta kartı, onam gibi formların doldurulması gibi yollarla elde edilmektedir.  KVKK 5.ve 6. maddesinde belirtildiği gibi, Yasanın işbu maddelerde de belirttiği açık rızanın aranmayacağı haller hariç, kişisel veri, ve özel nitelikli kişisel veri  sahibinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Veri Sahibinin açık rızasını geri alma hakkı vardır.

İşlenen bellibaşlı kişisel veriler, kurulan iş veya hizmet ilişkisine bağlı olarak, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sağlık bilgileri, finansal bilgiler gibi bilgilerdir. 

C-Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel verilerin aktarılma faaliyetleri ile ilgili olarak  KVKK 8.ve 9. Maddelerine riayet edilir. Kişisel verilerin KVKK 6. Maddesinin hükümleri kapsamında rıza şartı aranmayan haller hariç, Veri sahibinin açık onayı alınmadan aktarılamaz. Bu bağlamda sağlık hizmetinin ve ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilebilmesi için,  işlenen kişisel veriler TC Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri ve  Emniyet birimleri ve diğer yetkili yasal mercilere, denetçilere ve muhasebe birimi ve mali müşavire,  avukat ve bilirkişiye, işyeri güvenliği birimlerine, KVK Kanunu ve Kişisel Bilgi Güvenliği düzenlemelerine uygun olarak sağlık sigortası uygulamaları kapsamında İlgili Kişinin  sigorta şirketine veya mensubu olduğu bankanın ilgili birimlerine, verilen sağlık hizmetinin yasalara uygun, güvenli ve düzenli  bir şekilde yürütülebilmesi için  dışardan servis sağlayıcılar, güvenlik, yazılım ve donanım firmaları,   sosyal medya yönetimi konularında danışmanlık hizmeti alınan firmalar ile belirli bir amaca ve meşru zemine uygun olarak hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla bilgi aktarılacaktır. Sağlık Bakanlığı turizmi yetki belgesi kapsamında yurtdışı tanıtım çalışmalarında ve/veya yurtiçinde  bilgilendirme ve yasanın verdiği sınırlar ve sağlık turizmi kapsamında tanıtım ve reklam faaliyetlerinde açık rızanın alınması koşulu  ile kişisel veri kapsamında fotoğraf ve videoları paylaşılabilecektir. Açık rızaya bağlı olan hallerde, açık rızanın geri alınması halinde kişisel veri paylaşımı yapılmaz.

D.Kişisel Verilerin Saklanması, Anonim Hale getirilmesi veya İmhası:

Kişisel Veriler KVK Kanunu’nun 7. Maddesine uygun olarak, işlenmesini  gerektiren amaç ortadan kalktığında veya yasal zaman aşımı dolduğunda anomim hale getirilecek, silinecek veya imha edilecektir.

E.Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin taleplerwww.dentturkuaz.com  internet sitesi adresinde yer alan  ‘’Kişisel Veri Bilgi Talep formu’doldurularak  Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

 

INFORMATION AS THE DUTY OF THE PROTECTION OF

PERSONAL DATA LAW (PDPL)

The InformationText that weprepared as Can Hospital Polyclinicand Health Services Trade Limited Company (Turkuaz Dental Clinics) in accordance with our obligations in Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 is below. For more detailed information about PDPL practices, you can visitour

Personal Data ProtectionPolicies at www.dentturkuaz.com

A-Data Holder:

Can Hospital Polyclinic and Health Services Trade Limited Company (Turkuaz Dental Clinics) is a Data Holder with in the scope of PDPL procedure sand principles. The contact information of the Data Holder is below.

Address: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No: 30 D: 3 Kadıkoy-Istanbul

Phone Number: 0090(216) 336 42 40

E-mail: info@dentturkuaz.com  Web page: www.dentturkuaz.com

B- Collection of Personal Data, Processing Method and Legal Reasons:

Personal data is collected and kept in physical and electronic environments in accordance with the personal data processing principles in Article 4 of the PDPL and the personal data processing conditions in Article 5 of PDPL.

According to the Data Owner’s relation with Data Holder (such as patient, employee, employee candidate, company partner, company employee or partner, website visitor) personal data is required to be processed and kept in order to fulfill responsibilities against all laws which regulate healthcare service and commercial activities and employment contracts with  employees and business partners. Beside these, personal data is collected to manage planning and implementing of internal processes, daily operations, health practices, financial issues, appointments, various advertising, marketing, promotion and information activities. Personal data is obtained and stored for the purpose of making other warnings, quality and satisfaction measurement studies, information system and risk and security management applications, outsourcing consultancy and other services, meeting your requests regarding our services. Your personal data is collected electronically through e-mail channels, through notifications made through our social media accounts, forms on our website, approved cookies, phone calls and messages, security cameras, patient card created when visiting the polyclinics in person, and filling out forms such as consent. As stated in Articles 5 and 6 of the PDPL, personal data and special quality data cannot be processed without the explicit consent of the owner, except in cases where express consent is not sought as stated in these articles of the Law. The Data Owner has the right to withdraw his explicit consent. Certain personal data processed are information such as identity information, contact information, health information, and financial information, depending on the business or service relationship established.

 C-Transfer of Personal Data:

Regarding the transfer of personal data, Articles 8 and 9 of the PDPL are respected. It is fulfilled properly. Personal data cannot be transferred without the explicit consent of the Data Owner, except in cases where consent is not required under the provisions of Article 6 of PDPL. In this context, in order to fulfill the health service and commercial activity requirements, the processed personal data are transferred to the Ministry of Health, Provincial Health Directorates and Security units and other authorized legal authorities, auditors and accountants and financial advisors, lawyers and experts, workplace safety units, PDP Law and Consultancy for outsourced service providers, security, software and hardware companies, social media management to ensure that the relevant Person’s insurance company or the relevant units of the bank to which the relevant person is a member can carry out the health service in a legal, safe and orderly manner within the scope of health insurance practices in accordance with Personal Information Security regulations Information will be transferred to the companies from whom the service is received, provided that they will take all technical and administrative measures required by the PDPL, in a limited and measured manner, in connection with the service in accordance with a specific purpose and legitimate ground. Within the scope of the Ministry of Health tourism authorization certificate, photos and videos can be shared within the scope of personal data, provided that explicit consent is obtained in the promotion and advertising activities within the scope of information and / or domestic information and the limits provided by the law and health tourism. In cases where express consent is dependent on, personal data is not shared if express consent is withdrawn.

  1. Storing, Anonymizing or Destroying Personal Data:

Personal data will be kept by Data Holder in safe in accordance with PDPL and  will be deleted, destroyed or anonymized when the purpose of processing in accordance with 7 / f.1. article of the law, named here.

E- Rights of Personal Data Owner:

Regarding your personal data processed, in Accordance with the legislation;  your right sare;

  • Tolearnwhetherpersonaldata is processed, torequestinformationifpersonal data has beenprocessed,
  • Accessingandrequestingpersonalhealthdata, learningthepurpose of processingpersonal data andwhethertheyareusedappropriately,
  • Toknowthethirdpartiestowhompersonaldata is transferreddomesticallyorabroad,
  • Torequestcorrection of personaldata in case of incompleteorincorrectprocessing, torequestdeletionordestruction of personal data,
  • -If personal data are processed in completely or inaccurately, torequest the correction and / ordeletionordestruction of personal data to third parties towhom personal data have been transferred,
  • Toobjecttotheemergence of a result against the person him self by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
  • Youhavetherighttodemandthecompensation of thedamage in case of damageduetothe illegal processing of your personal data.

 

 F- Submission of Personal Data Information Request Form to Data Holder:

Personal Data Owner, in accordance with Article 11 of the PDPL, can fill in the “Personal Data Information Request Form” and apply to the address of the Data Holder personally and submit the application form by hand or by sending it via a notary public.

Turkuaz Dental Clinics will conclude the request as soon as possible and with in thirty days at thelatest, depending on thenature of therequest, free of charge or against the fee specified by the Personal Data Protection Board. Inthiscase, if the application is caused by a Turkuaz Dental Clinics error, the fee received will be refunded.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.