Scroll Top

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi yükümlülüklerimizce Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Limited Ticaret Şirketi (Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, yasal iş akdi sebebiyle kişisel verilerini işleyeceğimiz Çalışanlarımızı bilgilendirme amacıyla hazırladığımız Aydınlatma Metni aşağıdadır. Buradaki bilgilendirme  iş akdi sona eren Çalışanlarımız için de geçerlidir. KVKK uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için www.dentturkuaz.com internet sitesi adresimizdeki “Kişisel Veri Koruma Politikalarımız” sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

A- Veri Sorumlusu:

Özel Turkuaz Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adıyla sağlık hizmeti veren Can Hastane Poliklinik ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, KVKK usul ve esasları kapsamında Veri Sorumlusudur. Veri Sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıdadır.

Adres: Bahariye Cad. Sakızgülü Sok. Beyaz Saray Apt. B Blok No:30 D:3 Kadıköy-İstanbul
Telefon Numarası: (0216) 336 42 40
E-mail: info@dentturkuaz.com Web sayfası: www.dentturkuaz.com

B-Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenme Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebepleri:

Çalışanlarımızın kişisel verileri, KVKK’nun 4.maddesindeki kişisel veri işleme ilkelerine ve 5.maddedeki kişisel veri işleme şartlarına  göre;

Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi, Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması, kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, özlük dosyasının oluşturulması, bordro işlemlerinin yapılması,  İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla; SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri,teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, güvenlik kamera kayıtlarının tutulması, teşvik hesaplaması yapılması, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi iş görememezlik ve izin süreçlerinin raporlanması, İş ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması, Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çÇalışan bilgilerinin arşivlenmesi ve/veya sisteme işlenmesi, Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi, organizasyonlara katılanların kayıtlarının tutulması, ücret yönetimi, şirketin iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için çalışanlara ürün ve/veya hizmet sağlanması, çÇalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

Ve burada belirtilenle ile sınırlı olmayacak şekilde, tüm yasal zorunlulukların ve iş akdi sözleşmesine konu işin ifasının yerine getirilmesi için gerekli amaçlara ve hukuki nedenlere bağlı olarak;

 kimlik ve aile ve aile yakınları ile ile ilişkili veriler, askerlik verileri, iletişim bilgileri, acil durumlarda ulaşılacak kişi bilgileri, okul ve mezuniyet bilgileri,  işe alımdan önceki ve işbaşı yapıldıktan sonraki işbaşı veya dışardan alınan eğitim bilgileri, sertifikalar, sağlık durumu ile ilgili verileri (hastalık, kan grubu, aşı bilgisi vb), başvuru formunda ve başvuru aşamasında istenen bilgi ve belgeler, iş deneyimine ilişkin veriler,   çalışma hayatı ve iş akdi ile ilgili veriler (sgk giriş çıkış bildirimleri, bordo, izinler, kıdem teşvik yazıları, maaş icra yazıları, bireysel emeklilik verileri vb) gibi veriler, vesikalık resimler, güvenlik kamerası görüntüleri, şirket sosyal medya hesaplarındaki yer alan görselleri elektronik ve fiziki ortamda işlenmektedir.

 

C- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması:

Toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, ilgili yasal mevzuatuna ve  Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; danışmanları, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk  veya kamu hukuku tüzel kişileridir.

D-Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda işlenme amacının  gerektirdiği süre ile saklanıp, imha edilecek,silinecek ya da anonimleştirilecektir.

 

E-Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

Kişisel Veri Sahibi KKVK kapsamında; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi olarak hakların kullanılmasına ilişkin talepler www.dentturkuaz.com internet sitesi adresinde yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep formu” doldurularak Veri Sorumlusuna bizzat başvurarak, veya noter kanalıyla iletilebilinir.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.